title;?>... Kolaudace, kolaudační řízení

Aktuality

Zařizujete své bydlení?

30. 11. 2012

Pokud právě zařizujete bydlení nebo vymýšlíte, jak realizovat vaši zahradu, máme pro vás celou řadu tipů a inspirací. Více v článku na Zařizujete své bydlení?
Bulletin Ekonomických stavebKatalog rodinných domů

Objednejte si zdarma tištěný katalog

Naše tipy

Nemáte partnera? Nevíte, kde ho hledat? A máte aspoň internet a nějaký moderní přístroj, který vám zajistí styk s okolím? Co tím máme na mysli? Počítač! Na našich webech naleznete katalogy notebooků, netbooků a tabletů, případně ultrabooků.  Komunikační prostředek máte, ale nevíte, kde svého vysněného partnera najít? No přece na elitní seznamce ELITEDATE.cz, kde pomocí důkladného vstupního testu získáte možnost vybírat si ze stovek vhodných partnerů, kteří se k Vám hodí. No a v případě, že se vám podaří najít toho pravého partnera pro svůj život, můžete začít hledat informace o stavbě rodinného nebo jiného domu, nebo o všech věcech, které se obecně týkají stavby čehokoli. Kde? a stavebním portálu STAVBA-DOMU.cz. A pak už můžete volné chvíle trávit třeba zahradními grilovacími party. Máte chuť na šťavnatý steak? Pak je ten pravý čas na pořízení kvalitního zahradního grilu!

Zajímá vás, jaké bydlení mají slavné osobnosti?

Software uniFLOW od společnosti CANON - více než bezpečný a úsporný tisk!

Firmy na Kypru


Kino se slevou 90%

Přílohy kolaudačního rozhodnutí

Napsal dne 00. 00. 0000

stránka 5

Při podání návrhu na kolaudaci je nutné předložit vyplněný formulář - Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí a další náležitosti  podle § 30  vyhlášky 132/1998 Sb., v platném znění:
(1) Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje

 1. jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
 2. označení a místo stavby,
 3. datum a číslo jednací stavebního povolení, popřípadě povolení změny stavby před jejím dokončením,
 4. předpokládaný termín dokončení stavby,
 5. termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úprav okolí stavby,
 6. údaj, zda bude prováděn zkušební provoz a dobu jeho trvání.

(2) K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí se podle potřeby doplní

 1. popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení,
 2. u stavby, na které jsou geodetické práce zajišťovány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím),
 3. geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby, a u drobných staveb,
 4. u stavby, v níž bylo nebo má být zabudováno jaderné zařízení, povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštních předpisů,
 5. doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.

Přílohy žádosti o vydání kolaudačního souhlasu:

 1. popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy, oznámení stavby stavebnímu úřadu (§ 117 zákona), ohlášení stavebnímu úřadu, projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením
 2. doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím)
 3. geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury)
 4. u stavby s jaderným zařízením povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštního předpisu
 5. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu, pokud byl prováděn
 6. dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
 7. zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen
 8. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení (sjednané ve veřejnoprávní smlouvě)
 9. jiné doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při schválení změny stavby před dokončením

10. plná moc v případě zastupování stavebníka
11. certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven

K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením se předkládají

 1. doklady o vytyčení stavby (§ 29),
 2. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, pokud musel být prováděn (§ 84 zákona), popřípadě zprávu o výsledku komplexního vyzkoušení,
 3. projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením,
 4. výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s kolaudačním řízením,
 5. zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán,
 6. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 47 zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.

U drobných a jednoduchých staveb, zejména u staveb, jejichž stavebníky jsou fyzické osoby a tyto stavby nesouvisejí s podnikáním podle zvláštních předpisů, mohou být náležitosti návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí včetně jeho příloh přiměřeně zjednodušeny.