title;?>... Kolaudace, kolaudační řízení

Aktuality

Zařizujete své bydlení?

30. 11. 2012

Pokud právě zařizujete bydlení nebo vymýšlíte, jak realizovat vaši zahradu, máme pro vás celou řadu tipů a inspirací. Více v článku na Zařizujete své bydlení?
Bulletin Ekonomických stavebKatalog rodinných domů

Objednejte si zdarma tištěný katalog

Naše tipy

Nemáte partnera? Nevíte, kde ho hledat? A máte aspoň internet a nějaký moderní přístroj, který vám zajistí styk s okolím? Co tím máme na mysli? Počítač! Na našich webech naleznete katalogy notebooků, netbooků a tabletů, případně ultrabooků.  Komunikační prostředek máte, ale nevíte, kde svého vysněného partnera najít? No přece na elitní seznamce ELITEDATE.cz, kde pomocí důkladného vstupního testu získáte možnost vybírat si ze stovek vhodných partnerů, kteří se k Vám hodí. No a v případě, že se vám podaří najít toho pravého partnera pro svůj život, můžete začít hledat informace o stavbě rodinného nebo jiného domu, nebo o všech věcech, které se obecně týkají stavby čehokoli. Kde? a stavebním portálu STAVBA-DOMU.cz. A pak už můžete volné chvíle trávit třeba zahradními grilovacími party. Máte chuť na šťavnatý steak? Pak je ten pravý čas na pořízení kvalitního zahradního grilu!

Zajímá vás, jaké bydlení mají slavné osobnosti?

Software uniFLOW od společnosti CANON - více než bezpečný a úsporný tisk!

Firmy na Kypru


Kino se slevou 90%

Kolaudace

Hotové ekonomické stavby nebo části stavby, jejíchž realizace vyžadovala stavební povolení, je možné používat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

Kolaudační řízení provádí stavební úřad, který vydá stavební povolení.

Účastníky kolaudačního řízení jsou:

  • stavebník
  • vlastník stavby
  • uživatel stavby
  • vlastník stavebního pozemku, na kterém je stavba umístěna, pokud jeho vlastnické právo může být kolaudačním rozhodnutím dotčeno

Kolaudační řízení je zahájeno na návrh stavebníka. Návrh mohou podávat i budoucí uživatelé (provozovatelé), ale musí stavebnímu úřadu předložit písemnou dohodu o užívání stavby se stavebníkem.
Návrhy na kolaudaci se podávají v písemné formě a musí v něm být uveden předpokládaný termín dokončení stavby. Stavební úřad oznamuje účastníkům kolaudačního řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení kolaudačního řízení minimálně 7 dnů před ústním jednáním spojeným s místním šetřením a zároveň je upozorní, že námitky a stanoviska můžou uplatnit nejdéle při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Pokud je to účelné, tak je stavebním úřadem ke kolaudačnímu řízení přizván i projektant, případně zhotovitel stavby. Stavební úřad v kolaudačním řízení zkoumá zejména zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem a zda byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení a v územním rozhodnutí. Dále zkoumá, zda provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce atd.

Pokud dojde během provádění stavby ke změně státních technických norem nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována projektová dokumentace ekonomické stavby, přihlíží k nim stavební úřad pouze pokud se jejich ustanovení vztahují i na stavby projektované a prováděné před jejich účinností.
Jestliže zjistí stavební úřad při kolaudačním řízení na stavbě závady, které brání jejímu užívání, zejména pokud nejsou splněny podmínky územního rozhodnutí a stavební povolení k zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, tak stanoví lhůtu pro jejich odstranění a přeruší řízení.

Kolaudační rozhodnutí
Kolaudační rozhodnutí povoluje užívání ekonomické stavby k určenému účelu, a pokud je to potřebné, stanoví se i podmínky pro užívání stavby.
Stavební úřad může v kolaudačním rozhodnutí stanovit podmínky, které vyplývají z obecných technických požadavků na výstavbu, odstranění drobných nedostatků skutečného provedení ekonomické stavby, které zjistí při kolaudačním řízení a určit přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Pokud nedostatky neohrožují zdraví a bezpečnost osob a nebrání řádnému užívání stavby k určenému účelu, tak stavební úřad kolaudační rozhodnutí vydá.
Pokud má být stavba užívána jako provozovna, tak je kolaudační rozhodnutí zároveň osvědčením, že je provozovna způsobilá k provozu.
Stavební úřad oznámí kolaudační rozhodnutí stejným způsobem, jakým bylo oznámeno zahájení kolaudačního řízení.

Užívání před kolaudačním rozhodnutím
Na žádost stavebníka může stavební úřad vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání ekonomické stavby i před úplným dokončením, pokud to nemá velký vliv na uživatelnost stavby a neohrožuje to bezpečnost a zdraví osob. Stavebník k žádosti musí připojit dohodu se zhotovitelem stavby, která musí obsahovat podmínky předčasného užívání. Nejdéle 15 dní po dokončení stavby je stavebník nebo uživatel stavby povinen podat na stavební úřad návrh na kolaudaci stavby.

Změna v užívání stavby
Stavbu lze užívat pouze k účelu, který je určen v kolaudačním rozhodnutí nebo ve stavebním povolení. Na základě rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání stavby je možné změnit způsob užívání stavby. Pokud je změna v užívání stavby spojena se změnou stavby, stavební úřad projedná změnu ve stavebním řízení a po dokončení provede kolaudaci změny stavby. Jestliže je změna v užívání stavby v rozporu se závaznou částí územně plánovací dokumentace, pak nemůže být stavebním úřadem povolena.

Údržba staveb a jejich odstraňování
Majitel stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a s rozhodnutím stavebního úřadu (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) tak, aby nevzniklo nebezpečí požárních a hygienických závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování nebo ohrožení vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost. Pokud majitel stavby neprovádí údržbu řádně, může mu stavební úřad nařídit zjednání nápravy v určené lhůtě. Potom jsou uživatelé bytových a nebytových prostor povinni umožnit majiteli provedení údržby stavby.

Nezbytné úpravy
Pokud to vyžaduje veřejný zájem z hygienických, bezpečnostních, požárních, ohrožení životního prostředí a estetických důvodů, tak nařídí stavební úřad provedení nezbytných úprav na stavbě majiteli stavby nebo u stavebního pozemku majiteli tohoto pozemku. Majitel stavby nebo pozemku je pak povinen provést nařízené úpravy na svůj náklad.
Pokud nezbytná nařízená úprava nevyžaduje dokumentaci nebo jiné podklady, uloží stavební úřad majiteli stavby nebo pozemku provedení úpravy a stanový podmínky, rozsah, způsob a lhůtu jejich provedení.
Pokud provedení nezbytné úpravy vyžaduje dokumentaci nebo jiné podklady, uloží stavební úřad majiteli ekonomické stavby nebo stavebního pozemku jejich předložení ve stanovené lhůtě a rozsahu. Pokud toto majitel nesplní, stavební úřad potřebné podklady a dokumentaci opatří na náklad majitele. Po jejich předložení nařídí stavební úřad nezbytnou úpravu a stanoví lhůtu a podmínky jejího provedení. Stavbu domu, ve které byly dokončeny nařízené nezbytné úpravy, lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí, pokud od její kolaudace stavební úřad neupustil.